مورچه‌ی برده‌دار با دزدیدن نوزادان مورچه‌های لانه‌های دیگر، آن‌ها را به بردگی می‌گیرد. پس از اینکه مورچه‌های برده در لانه‌ی مورچه‌های برده‌دار بزرگ می‌شوند به گونه‌ای کار می‌کنند که انگار کلونی خودشان است درحالیکه مورچه‌های برده‌دار بر روی تآمین نیروی کار از لانه‌های همسایه تمرکز می‌کنند. این رفتار با اینکه غیرمعمول است ولی چندین بار به صورت مستقل فرگشت یافته است.

مورچه‌ی برده‌دار

(بیشتر…)

بیشتر