ذهن‌های بزرگ در مورد ایده‌ها گفتگو می‌کنند، ذهن‌های متوسط در مورد وقایع و ذهن‌های کوچک در مورد مردم.

النور روزولت (بیشتر…)

بیشتر