مطالب زیادی در جامعه‌ی مجازی در مورد پرنده‌ای به نام اسکل که غذای خود را پنهان کرده و سپس جای آن را فراموش می‌کند منتشر شده است و حتی پرندگان دیگری با اسامی شنقل، دنگل، امبل و … نیز به آن اضافه شده و داستان‌های زیادی در مورد رفتارهای احمقانه‌ی آن‌ها منتشر شده است ولی آیا چنین پرندگانی وجود دارند؟

طوطی دریایی

معروف‌ترین این پرنده‌ها که به اسکل معروف شده است در واقع پافین (Puffin) یا طوطی دریایی است که رفتارهای فراموشکارانه‌ی آن به هیچوجه مبنای علمی نداشته و از نظر فرگشتی با این مکانیزم هم بعید به نظر می‌رسند. در مجموع باید گفت تمامی داستان‌های ذکر شده با هدف طنز نگاشته شده و پرنده‌ای به نام اسکل وجود ندارد.شایعه 2copy (بیشتر…)

بیشتر