شهاب سنگ فوکانگ در سال ۲۰۰۰ در نزدیکی فوکانگ چین یافته شد. عمر آن حدود ۴٫۵ میلیارد سال برآورد شده است.

شهاب سنگ فوکانگ

(بیشتر…)

بیشتر