در فرآیند تخمک‌گذاری ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ تخمک درون تخمدان به بلوغ رسیده و مناسب‌ترین تخمک آزاد می‌شود و به درون لوله‌های فالوپ می‌رود تا به درون رحم رفته و آماده‌ی باروری باشد. (بیشتر…)

بیشتر