برچسب: مارمولک خانگی

مردمک چشمان انسان وقتی در تاریکی گشاد می‌شوند تا ۱۶ برابر بزرگ‌تر می‌شوند ولی مردمک چشمان مارمولک خانگی در هنگام شب تا ۳۰۰ برابر بزرگ‌تر می‌شوند.

مردمک چشم انسان وقتی در تاریکی گشاد می‌شود تا ۱۶ برابر بزرگ‌تر می‌شود ولی مردمک چشم مارمولک خانگی در هنگام شب تا ۳۰۰ برابر بزرگ‌تر می‌شود. (بیشتر…)

بیشتر