پاریدولیا یک پدیده‌ی روانشناسی است که در آن فرد مشاهدات خود یا صداهای شنیده شده را به صورت معنادار درک می‌کند. دیدن تصاویر در ابرها یا اشتباه گرفتن برخی صداهای طبیعی با صدای انسان مثال‌هایی از این پدیده هستند.

پاریدولیا

(بیشتر…)

بیشتر